Delta VFDB4160

Delta VFDB4160

VFDB4160 Brake Unit 160kW 460 V

PURCHASE YOUR Delta VFDB4160 NOW!